Hoveddel Side topp

David Berridge

Deputy Chief Medical Officer, Medical Director – Operations and Vascular surgeon at Leeds Teaching Hospitals NHS Trust (the second largest hospital trust in the UK)

Gevinster ved innføring av "strekkoder" på pasienter (eng)

Utfordringer og gevinster (økonomiske og helsemessige) ved innføring av «strekkode» for pasienter i samarbeid med GS1 (pasientsikkerhet).
- Hvordan Scan4Safety-programmet i UK medfører bedre pasientsikkerhet og reduserte kostnader.

David is a past Council Member and Honorary Treasurer for the Vascular Society of Great Britain & Ireland. Former roles include President of the Venous Forum RSM, Intercollegiate FRCS Examiner, European Board of Vascular Surgery Examiner, and a reviewer for the Cochrane Collaboration. 
David played a major role for the Trust in initiating and developing the international relationship with The King Hussain Cancer Center, Jordan and the Mater Dai Hospital in Malta where we have also commissioned LINAC accelerators. 
David is the LTHT lead for the national Scan4Safety Program in Leeds Teaching Hospitals NHS Trust, which is the largest of the six demonstrator sites.

Christine Bergland

Direktør i Direktoratet for e-helse

Informasjonssikkerhet og e-helse – hånd i hånd

Christine vil snakke om rapporten om informasjonssikkerhet Direktoratet for e-helse har gitt ut, og funnene der.

Kjetil Istad

 Administrerende direktør i Sykehusinnkjøp HF

Kjøp og forvaltning av viktige avtaler

Hvordan de har samlet oppgavene, og deres rolle når det kommer til ikt-oppkjøp, men også forvaltning av disse avtalene.

Terje Wistner og Ole-Alexander Moy

Terje Wistner, daglig leder, DIFA AS og direktør for teknologi og e-helse i Apotekforeningen
Ole-Alexander Moy, løsningsansvarlig, DIFA

Apotekenes digitale samhold

Alle apotek i Norge samarbeider om utvikling av en felles skybasert løsning for integrasjon av alle offentlige systemer og registre med dokumentasjon av helsehjelp. Løsningen skal gi helsepersonell i apotek komplett og riktig informasjon ved ekspedering av legemidler samt prosess- og beslutningsstøtte ved råd og veiledning. Formålet er å øke pasientsikkerheten der validert informasjon følger pasienten, uavhengig av apotek.

Terje Wistner er sivilingeniør i luft- og romfartssystemer (B.Eng. Hons), MBA og MTM. Wistner har 10 år i industrien og 13 år i helsesektoren, primært med fokus på e-helse i sykehusapotekene, Helse Sør-Øst og Apotekforeningen.

Ole-Alexander Moy har en master i teknologi (sivilingeniør). Moy har 10 år i offentlig og privat sektor med teknologiprosjekter hvor de siste 1,5 år innen e-helse.

 

Bjørn Erik Thon

Direktør i Datatilsynet

Med pasientsikkerhet i fokus

Pasientsikkerhet og utfordringene i det digitale, samt viktigheten av å tenke sikkerhet først.

Einar Amlie og Marit Glende Johnsen

Einar Amlie, overlege og systemutvikler og Marit Glende Johnsen, leder for operasjonsavdelingen, Lovisenberg Diakonale sykehus

Løpende kvalitetskontroll av store operasjonsgrupper og sporingssystem på operasjonsavdelingen

Einar Amlie
Overlege, spesialist i generell kirurgi, Lovisenberg Diakonale Sykehus.
Spesialrådgiver SHD oversatt DRG system fra USA til bruk i stykkprisforsøket 1992-1994
Prosjektsjef for nytt pasientsystem Rikshospitalet og Haukeland  sykehus 1994-1996
Opprettet og ansatt ved Analysesenteret Lovisenberg 1998-2005
Overlege og systemutvikler Lovisenberg Diakonale Sykehus 2005 -

Marit Glende Johnsen
Leder av operasjonsavdelingen m/ sterilsentral ved Lovisenberg Diakonale sykehus siden 1996.
Sentral i spesifikasjonsarbeidet i prosjekt med sporbarhet ved sterilsentralen, med integrasjon mot pasientjournal, kvalitetsregistere og til eget innkjøpssystem.

Astrid Johnsen

Fagutvikler i  Sykehusapotekene HF

Lukket legemiddelsløyfe – et viktig pasientsikkerhetstiltak 

Innføring av elektroniske legemiddelkurve i sykehus gir nye muligheter for riktig legemiddelbehandling. Å ta i bruk digitale hjelpemidler sikrer dokumentasjon og sporbarhet i legemiddelhåndteringsprosessen, og gir økt systemstøtte til helsepersonell.

Lisbeth Sviland

Overlege, professor II, avdeling for patologi, Klinikk for laboratoriemedisin, Oslo universitetssykehus

Digital patologi og prosjektet de kjører gjennom Nasjonal IKT.

Inger Nina skal snakke om Nasjonal IKT HFs prosjekt "Digital patologi", og det pågående arbeidet med å legge til rette for innføring av digital patologi ved patologiavdelingene i norske sykehus. Når patologiområdet skal digitaliseres, er det viktig å sørge for at det blir mulig å samhandle mellom avdelinger, på tvers av helseregionene. Dette dreier seg i stor grad om standardisering av arbeidsprosesser og informasjon, som forutsetning for å kunne dele digitale snitt og svarrapporter.

Inger Nina Farstad er en erfaren patolog ved OUS med mye erfaring innenfor digital patologi. Hun har vært en av initiativtakerne til prosjektet NIKT digital patologi og har vært med i prosjektgruppen helt fra oppstart.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn